Close

Disclaimer

BeursBubbels is een informatief magazine/informatieve site, een aanreiker van ideeën, en mag absoluut niet aanzien worden als een medium voor professioneel beleggingsadvies.

BeursBubbels raadt de bezoeker of abonnee aan om elke transactiebeslissing, gebaseerd op informatie verkregen via deze site of uit het magazine, te toetsen aan zijn eigen gezond verstand, eigen research, én aan de opinie van zijn financiële tussenpersoon. Potentiële beleggers begrijpen dat ten gevolge van het mogelijk hoge risicogehalte een gehele of gedeeltelijke investering verloren kan gaan. BeursBubbels is geen geregistreerde beleggingsadviseur. Lezers moeten zich niet alleen laten leiden door de betreffende informatie, maar zouden een onafhankelijke belasting-, beleggings- en financiële adviseur moeten raadplegen met betrekking tot elke belegging.

BeursBubbels wijst er met nadruk op dat elke belegging in aandelen of opties hoogst speculatief is.

De lezer/bezoeker van BeursBubbels moet dan ook beseffen dat het aankopen of verkopen van aandelen of opties, op basis van de inhoud verkregen via deze site,  enkel op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Onder geen enkele omstandigheid zal BeursBubbels, zijn uitgever en medewerkers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor onjuist verstrekte informatie of door u geleden verliezen. Geen enkele mededeling, advies of informatie door u verkregen van of namens BeursBubbels creëren enige garantie of verplichting van de kant van BeursBubbels naar u toe.

De informatie waarop een beleggingsoordeel is gevormd, wordt gezocht in álle mogelijke externe bronnen die betrouwbaar worden geacht. Indien er een vermoeden van onbetrouwbaarheid is, zal BeursBubbels steeds wijzen op de twijfelachtigheid van de verkregen informatie.

BeursBubbels, zijn uitgever en medewerkers houden zich aan een strikte ethische code. Er zal daarom slechts 2 volledige beursdagen ná het verschijnen van het BB-magazine, ten persoonlijke titel kunnen gekocht worden in dié aandelen of opties die voor het eerst van commentaar worden voorzien. Ten aanzien van de inkijkportefeuilles op het online-gedeelte van BeursBubbels wordt niet per fonds vermeld of er door BeursBubbels, zijn uitgever en medewerkers virtueel of effectief een positie in het besproken fonds is genomen. Indien ook effectief een positie is ingenomen, dan hoeven het aantal stukken en de koers niet overeen te komen met die in de BeursBubbels inkijkportefeuilles.

Indien bepaalde beleggingsopportuniteiten, om welke reden ook, aanleiding zouden kunnen geven tot een mogelijk ontwrichten van de markt, zal daar steeds met nadruk op worden gewezen.

Alle medewerkers van BeursBubbels en alle externe toeleveraars van inhoudelijke content of diensten voor BeursBubbels verbinden er zich toe om géén persoonlijke activiteiten te ontwikkelen die in tegenstrijd zijn met de afgesproken deontologische code van BeursBubbels en de geldende bepalingen gesteld door de FSMA. Indien dit wel het geval is, dient BeursBubbels, in hoofde van Jacky De Donder, hiervan onmiddellijke per aangetekende zending te worden verwittigd.

Indien inbreuk wordt gedaan op bovenvermelde regel zal bewuste medewerker of externe toeleverancier per onmiddellijke ingang alle rechten verliezen op de gemaakte afspraken en zal BeursBubbels elke schade die het gevolg is van het niet naleven van de deontologische code van BeursBubbels verhalen via een gerechtelijke vordering. Voor elk geschil met betrekking tot de uitvoering of de interpretatie van deze Overeenkomst, dat niet minnelijk kan worden opgelost tussen de Partijen, zullen de Rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd zijn.

De betalende sectie van de site (enkel bestemd voor leden) is net als het magazine copyright beschermd en mag in zijn geheel niet openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd worden zonder toestemming van Jacky De Donder. Bij misbruik wordt het abonnement onvoorwaardelijk stopgezet zonder teruggave van de nog te lopen maanden. Indien u citaten wenst te publiceren kan dit uiteraard onbeperkt en zonder voorafgaandelijk akkoord, maar wel mits toevoeging van de vermelding ‘Jacky De Donder/ BeursBubbels’.

BeursBubbels is niet aansprakelijk voor de inhoud en het privacy-beleid van die websites waarvoor u een link op onze site aantreft. Lees daarom ook steeds de disclaimer, het privacy-beleid en de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende gelinkte site die u bezoekt.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. BeursBubbels behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina.

Privacy

Wie biedt je de garantie op de correcte invulling van de Wet op de Privacy?

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is :  Jacky De Donder/De Donder Consult GCV, Rotselaarsebaan 67, 3220 Holsbeek, ondernemingsnummer : BE0831225563.

Algemeen

BeursBubbels/SpeedBubbels neemt  de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar abonnees, klanten en bezoekers van de website heel ernstig. Persoonlijke gegevens van abonnees en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. BeursBubbels/SpeedBubbels neemt hierin dan ook de meest deontologisch-correcte houding aan, conform de momenteel geldende en de eventueel in de toekomst wijzigende wetgeving terzake. Deze is momenteel : de geldende “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens”, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.  Daarnaast leven wij strikt de  Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 na betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR).

Verwerking van persoonsgegevens

BeursBubbels/SpeedBubbels gebruikt uw gegevens die zijn verzameld énkel voor een efficiënt beheer van haar administratie en de noodzakelijke aspecten verbonden aan haar dienstverlening. BeursBubbels zal deze gegevens nooit ter beschikking stellen aan derden, met uitzondering van het geval waarin gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden. Van de cliënten verzamelt BeursBubbels/SpeedBubbels volgende persoonlijke gegevens : naam, adres,  emailadres, en facultatief (indien door klient medegedeeld) : telefoonnummer en factuurgegevens. Van potentiële klanten die verzending van informatie op eigen verzoek aanvragen - zij die zich inschrijven voor de gratis nieuwsbrief of een gratis proefnummer aanvragen - verzamelt BeursBubbels/SpeedBubbels énkel het e-mail adres.

Gebruik van Cookies

Cookies zijn bestanden die naar de computer van de bezoeker worden gezonden en bij de bezoeker op de computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website wordt u herkend en hoeft u zich niet steeds opnieuw aan te melden. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de BeursBubbels-site voor u gemakkelijker te maken.

Links naar andere websites

BeursBubbels is niet aansprakelijk voor de inhoud en het privacy-beleid van die websites waarvoor u een link op onze site aantreft. Lees daarom ook steeds de disclaimer, het privacy-beleid en de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende gelinkte site die u bezoekt.

Wijzigingen in uw privacy-gegevens of in het privacy-beleid

Mochten er zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke informatie, dan verzoeken wij u vriendelijk om ons deze wijzigingen te melden. Als u geen prijs meer stelt op onze aanbiedingen dan kunt u zich ook spontaan uitschrijven of ons hiervoor de opdracht geven.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. BeursBubbels behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving door te voeren. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina.

Copyright 2024 by Beursbubbels
Back To Top